Witamy na stronie projektu

Cel projektu: Budowanie podstaw rozwoju gospodarczego w regionie poprzez rozwój turystyki kulturowej, wskaźnik: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych szt. 1,

Cel: Poprawa dostępności dziedzictwa kulturowego w regionie, wskaźnik: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne odwiedzin/rok – 200, Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem osób/rok – 1200,

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsca o szczególnych walorach kulturowych, wskaźniki: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. – 1. Docelową grupę interesariuszy tworzy głównie społeczność lokalna, turyści i przedsiębiorcy.

Zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe części konstrukcji dachowej, roboty impregnacyjne, odgrzybieniowe elementów drewnianych dachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem, remont podłóg i schodów, przemurowanie zniszczonych kominów i wykonanie nowych, wymiana zniszczonych drzwi i okien, remont elewacji, remont tynków wewnętrznych, wykonanie malowania ścian i sufitów, glazur, remont instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wykonanie inst. internetowej, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji c.o z wymianą grzejników i pieca grzewczego, montaż platformy zewn. oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejącego zbiornika na ścieki sanitarne oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacyjnym, demontaż istniejącej napowietrznej sieci energetycznej oraz wykonanie nowego przyłącza kablowego, montaż instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej, zagospodarowanie otoczenia: dojścia do parku i dojazd do budynku, utwardzenie terenu przy budynku, ogrodzenie oraz oświetlenia zewn., serwis WWW wraz z aplikacją mobilną (ICT, TIK, QR). P. zapewni właściwą obsługę mieszkańców i turystów, zachowa zabytek, zapewni miejsce spotkań i integracji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa, zachowa rodzimy krajobraz kulturowy.